Doświadczenie zawodowe:

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Jej praca doktorska pt. „Znaczenie mikroorganizmów ryzosferowych i roślin w biodegradacji tworzyw polimerowych” (2019), dotyczyła m. in. biodegradacji polilaktydu (PLA) w warunkach glebowych z udziałem wyselekcjonowanych mikroorganizmów i roślin oraz badania wpływu czynników biotycznych i tworzyw na środowisko naturalne. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracach naukowych i badawczo-rozwojowych. Lider Obszaru i Kierownik ds. Jakości w Laboratorium Badawczym „Polimer” w Sieci Badawczej Łukasiewicz – IMPIB. Specjalistka w dyscyplinie mikrobiologii, prowadząca interdyscyplinarne prace z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych i mikrobiologii, koordynator badań z zakresu biodegradacji i właściwości biobójczych. Konsekwentnie buduje swój dorobek naukowy począwszy od realizacji pracy magisterskiej pt. „Wpływ bakterii ryzosferowych na kiełkowanie nasion, wzrost i rozwój Brassica napus L. w obecności metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn)”. 

 Aktywnie uczestniczy w projektach badawczych oraz badawczo-rozwojowych jako kierownik projektu:

 • POIR, Poddz. 2.3.2. (02.03.02.-10-0013/20, 2021-2022), Opracowanie biopreparatu mikrobiologiczno-enyzmatycznego przyspieszającego kompostowanie wyrobów z polilaktydu (PLA).
 • Prace B+R (1/UBR/01/06/20, 2020); Prace badawcze polegające na przeprowadzeniu mikrobiologicznych badań laboratoryjnych na próbkach poliolefin.
 • Preludium 11 NCN (2016/21/N/NZ9/01272, 2017-2019); Nowe zastosowanie rzepaku i bakterii ryzosferowych w biodegradacji PLA i PET.
 • Grant Indywidualny UMK (2016); Wykorzystanie mikroorganizmów do biodegradacji modyfikowanego tworzywa sztucznego.

oraz jako  wykonawca:

 • POIR Dz. 1.1. (2020-2021); Opracowanie central wentylacyjnych wykonanych z EPP z wielofunkcyjną kompozycją powłokową służącą do biokontroli zakażeń mikrobiologicznych.
 • NCN (2012/07/D/ST8/02773, 2013-2015); Wykorzystanie wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego do sieciowania biodegradowalnych materiałów polimerowych.
 • NCBR (05-0036-10/2010, 2013); Ulegające biodegradacji tworzywa polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie rolnicze i ogrodnicze.
 • POIG Dz. 5.4, Poddz. 5.4.1 (05.04.01.14-070/13-00, 2014); Opracowanie technologii wytwarzania folii polietylenowej z jednoczesnym wykorzystaniem dodatków w postaci substancji bioaktywnych w postaci proszkowej.

Uczestniczyła we wdrożeniu technologii wytwarzania trój- i pięciowarstwowej folii polietylenowej bioaktywnej przeznaczonej do pakowania produktów spożywczych w Elektrotechnika TAR Sp. z o.o. (2015).

Laureatka Nagrody Publiczności w konkursie zespołowym dot. opracowania planu wdrożenia innowacji w firmie (Forum Innowacji „You can do it”, Toruń, 2015) oraz nagrody w kat. Innowacyjny Naukowiec na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjni Naukowcy (Wrocław, 2016).

Stypendystka w projekcie Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego „Krok w Przyszłość Stypendia dla Doktorantów V edycja”. Otrzymała również stypendium dla najlepszych doktorantów i dwukrotnie stypendium projakościowe.

Uczestniczyła w ponad 30 szkoleniach i kursach podwyższających kwalifikacje, w tym kursach językowych (3), z obsługi urządzeń i metod stosowanych w laboratorium badań tworzyw polimerowych i mikrobiologii (16), z systemu zarządzania zgodnym z PN-ENISO/EC 17025:2005 (6), coaching zawodowo-psychologiczny i zajęcia kompetencyjne, szkolenie ITC.

Jest autorem opinii o innowacyjności (TB/173020/1-BIO/2020, 2020).

Pracę naukową łączy z przynależnością m.in do:

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (od 2014),
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (do 2022, Skarbnik 2014-2018),
 • Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych (od 2014),
 • Komisji Techniczno – Ekonomicznej w IMPiB (Sekretarz 2014-2020),
 • European Association of Agricultural Economics, Netherlands (2018-2020).

 

Od 2021 roku jest Gospodarzem Wyzwań w Sieci Badawczej Łukasiewicz  prowadząc panele wewnętrzne pomiędzy Jednostkami Sieci, jak i panele zewnętrzne z udziałem przedsiębiorstw, mające na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań naukowych dla przemysłu.