Doświadczenie zawodowe:

Pracownik Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Posiada bogate doświadczenie w pracach B+R dotyczących opracowywania materiałów polimerowych, zdobyte poprzez udział w projektach realizowanych wspólnie z przemysłem z zakresu innowacyjnych materiałów polimerowych z udziałem surowców ze źródeł odnawialnych:

  • Wykonawca w projekcie pt. „Innowacyjny produkt – bio-poliole uzyskane w procesach przemian chemicznych olejów roślinnych jako surowiec do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych”, NCBR (POIR.01.01.01-00-0872/17-00, Dz.1.1, Poddz. 1.1.1.), Beneficjent: P.P.H.U. „TOMPOL” Tomasz Pietrus, 2018-2021.
  • Główny wykonawca w projekcie międzynarodowym pt. „Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline Cellulose” („Rozwój biomateriałów modyfikowanych nanokrystaliczną celulozą do zastosowań termoizolacyjnych w niskich temperaturach”), Komisja Europejska i Narodowe Centrum Badań (Nr M-ERA.NET2/2017/2/2018), 2018-2021.
  • Kierownik projektu pt. „Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych”, NCBR (Nr LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017), 2018-2020.
  • Wykonawca w projekcie pt. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości pianek poliuretanowych”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Nr RPPK.01.02.00-18-0027/19, POWD 2014-2020), Beneficjent: CIS Sp. z o.o,2014-2020.
  • Wykonawca w projekcie pt. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości produkcji elastycznychpianek poliuretanowych”, EFRR (Nr RPPK.01.02.00-18-0007/18, POWD 2014-2020), Beneficjent: CIS Sp. z o.o., 2019-2020.

Oprócz licznych prac badawczych realizowanych w kraju, nasza Badaczka odbyła 3 staże zagraniczne:

  • 2015 - staż naukowy w University Nacional de Mar del Plata, Argentyna.
  • 2013 - staż naukowy w Latvian State Institute of Wood Chemistry w Rydze, Łotwa.
  • 2011 - 2012 staż naukowy w Latvian State Institute of Wood Chemistry w Rydze, Łotwa.

O wysokich kwalifikacjach naszej Badaczki świadczy choćby wyróżnienie specjalne otrzymane w 9. edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą” (2018), organizowanego przez Fundację Kobiety Nauki. Oprócz publikacji posiada osiągnięcia w zakresie praw własności przemysłowej. Współpracowała przy opracowaniu nowych warunków prowadzenia procesu epoksydacji olejów posmażalniczych i roślinnych, które zostały opisane w poufnym know-how pt. Sposób otrzymywania epoksydowego oleju roślinnego i/lub posmażalniczego bez udziału rozpuszczalnika”. Rozwiązanie to jest przedmiotem umowy licencyjnej pomiędzy Politechniką Krakowską, a firmą TOMPOL.

Rola w projekcie: Doświadczenie zdobyte podczas prac badawczych o charakterze międzynarodowym pozwoli nabyć nową wiedzę i umiejętności dla zespołu badawczego zaangażowanego w projekt, zagwarantuje też sukces w opracowaniu innowacyjnego nośnika skrobiowego uplastycznionego związkami pochodzenia naturalnego. Zapewni wsparcie merytoryczne Specjaliście - Technologowi Produkcji.