Doświadczenie zawodowe:

Pracę naukową rozpoczęła w Instytucie Inżynierii Materiałów w 2017 r. na stanowisku laborant, następnie w latach 2020 - 2021 r. była Młodszym Specjalistą, a od 2022 r. Specjalistą w Sieci Badawczej Łukasiewicz-IMPIB. Od 2017 roku realizuje w jednostce doktorat wdrożeniowy pt. Wpływ warunków wytłaczania na przetwórstwo tworzyw polimerowych. W tym czasie została przeszkolona m. in. w zakresie:

 • Walidacja metod chromatograficznych (HPLC, PC/MS, GC, GC/MS); 2021.
 • Jak przygotować laboratorium do audytu na zgodność z normą PN-EN 17025:2018-02; 2021.
 • Spiral method: how to improve consumables management and enumeration accuracy; 2020.
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS - specjalistyczny kurs laboratoryjny; 2020.
 • Zdobycie uprawnień do obsługi autoklawów (eksploatacja i dozór w zakresie grupy 2 uprawnień, pkt. 5 i 10); 2020.
 • Szacownie niepewności pomiaru w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem zasady podejmowania decyzji i praktycznym zastosowaniu na sprawozdaniach z badań; 2020.
 • Badania pozostałości środków ochrony roślin w żywności i środowisku - praktyczne wykorzystanie technik GC-MS/MS iLC-MS/MS; 2020.
 • Troubleshooting methods in gas chromatography (GC); wrzesień 2020.
 • Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS; 2018.

Jako pracownik akredytowanego laboratorium badawczego specjalizuje się w chromatografii gazowej, z zastosowaniem której oznacza m. in. stopień degradacji tworzyw, a od maja 2020 r. realizuje prace z zakresu mikrobiologii wykonując badania biodegradacji i oznaczania właściwości biobójczych tworzyw polimerowych, bierze też czynny udział w pracach dążących do poszerzenia zakresu akredytacji o badania mikrobiologiczne. Została przeszkolona w pracy z mikroorganizmami 2 kat. zagrożenia czynnikiem biologicznym.

Mimo zaledwie pięcioletniej aktywności naukowej brała udział jako wykonawca w kilku projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, m. in. w:

 • Projekcie badawczym - Opracowanie central wentylacyjnych wykonanych z EPP z wielofunkcyjną kompozycją powłokową służącą do biokontroli zakażeń mikrobiologicznych; w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt z firmą Thermosilesia Sp. z o.o. Sp. k.; rok 2020.
 • Pracach B+R w ramach umowy Nr 1/UBR/01/06/20 pomiędzy firmą Zbigniew Kotulski Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Ingremio Peszel z Bolesławia, a Łukasiewicz – IMPIB, przeprowadzenie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych w zakresie oznaczania właściwości antybakteryjnych i grzybostatycznych poliolefin; rok 2020.
 • Prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu - Opracowanie technologii przetwarzania poużytkowego PVB w postaci regranulatu; nr POIR.02.03.02-02-0037/17-00; rok 2019.

Nasza Badaczka bierze udział w działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych.

Rola w projekcie: wykonywanie badań mikrobiologicznych i analiza wydzielanego dwutlenku węgla w trakcie badań biodegradacji. Wykonawca największą rolę odegra w I etapie, zwłaszcza podczas selekcji bakterii i oceny biodegradacji w warunkach laboratoryjnych. Pomoc w prowadzeniu upraw roślin. Upowszechnianie wyników od strony mikrobiologicznej.