Doświadczenie zawodowe:

Z Łukasiewicz - IMPIB związana jest od 2017 roku (przed 2019 rokiem w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników) rozpoczynając pracę jako laborant. Dzięki charyzmie, talentowi i zamiłowaniu do pracy badawczej w 2020 roku awansowała na stanowisko młodszego specjalisty, a następnie w 2022 roku na stanowisko specjalisty. 

 Od 2017 roku realizuje w Łukasiewicz - IMPIB doktorat wdrożeniowy pt. "Wpływ warunków wytłaczania na przetwórstwo tworzyw polimerowych".

Cyklicznie uczestniczy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe, np.:

 • Walidacja metod chromatograficznych (HPLC, PC/MS, GC, GC/MS); 2021.
 • Jak przygotować laboratorium do audytu na zgodność z normą PN-EN 17025:2018-02; 2021.
 • Spiral method: how to improve consumables management and enumeration accuracy; 2020.
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS - specjalistyczny kurs laboratoryjny; 2020.
 • Zdobycie uprawnień do obsługi autoklawów (eksploatacja i dozór w zakresie grupy 2 uprawnień, pkt. 5 i 10); 2020.
 • Szacownie niepewności pomiaru w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem zasady podejmowania decyzji i praktycznym zastosowaniu na sprawozdaniach z badań; 2020.
 • Badania pozostałości środków ochrony roślin w żywności i środowisku - praktyczne wykorzystanie technik GC-MS/MS iLC-MS/MS; 2020.
 • Troubleshooting methods in gas chromatography (GC); wrzesień 2020.
 • Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS; 2018.

Specjalizuje się w chromatografii gazowej, z zastosowaniem której oznacza m. in. stopień degradacji tworzyw. Od maja 2020 r. realizuje prace z zakresu mikrobiologii wykonując badania biodegradacji i oznaczania właściwości biobójczych tworzyw polimerowych, bierze też czynny udział w pracach dążących do poszerzenia zakresu akredytacji o badania mikrobiologiczne. Jest przeszkolona w pracy z mikroorganizmami 2 kat. zagrożenia czynnikiem biologicznym.

Aktywnie uczestniczy w projektach badawczych oraz badawczo-rozwojowych m. in. :

 • Projekcie badawczym - Opracowanie central wentylacyjnych wykonanych z EPP z wielofunkcyjną kompozycją powłokową służącą do biokontroli zakażeń mikrobiologicznych; w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt z firmą Thermosilesia Sp. z o.o. Sp. k.; rok 2020.
 • Pracach B+R w ramach umowy Nr 1/UBR/01/06/20 pomiędzy firmą Zbigniew Kotulski Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Ingremio Peszel z Bolesławia, a Łukasiewicz – IMPIB, przeprowadzenie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych w zakresie oznaczania właściwości antybakteryjnych i grzybostatycznych poliolefin; rok 2020.
 • Prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu - Opracowanie technologii przetwarzania poużytkowego PVB w postaci regranulatu; nr POIR.02.03.02-02-0037/17-00; rok 2019.

Aktywność zawodową z sukcesem łączy z działalnością Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych.

W projekcie Lider odpowiada za:

 • wykonywanie badań mikrobiologicznych i analizę wydzielanego dwutlenku węgla w trakcie badań biodegradacji,
 • pomoc w prowadzeniu uprawy roślin,
 • upowszechnianie wyników od strony mikrobiologicznej.