Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Od 1962 r. prowadzi prace B+R w zakresie przetwórstwa tworzyw polimerowych. Prace te obejmują zagadnienia projektowo-konstrukcyjne maszyn i urządzeń do przetwórstwa oraz badań materiałów polimerowych. Instytut realizował projekty badawcze finansowane ze środków NCBR, NCN (SONATA, PRELUDIUM, OPUS), NOT, MNiSW (badawcze własne, badawczo-rozwojowe). Do najważniejszych realizowanych w przedmiotowym temacie należą:

  • PBR-MNiSW R0505502, Ulegające biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzywa polimerowe przeznaczone w szczególności na sztywne opakowania produktów spożywczych, 2007-2010. KB/123/13236/IT1-B/U/08,
  • Opracowanie biodegradowalnych i/lub kompostowalnych materiałów opakowaniowych przydatnych do recyklingu organicznego, których podstawowym składnikiem będzie termoplastyczna skrobia ziemniaczana, 2008-2012.
  • POIR 2014-2020, Poddz. 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP, Badania w zakresie powlekania papieru tworzywem biodegradowalnym, 2018-2019.
  • NCBIR 2012/07D/ST8/02773, Wykorzystanie wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego do sieciowania biodegradowalnych materiałów polimerowych, 2011-2013.
  • NCN 2016/21/N/NZ9/01272, Nowe zastosowanie rzepaku i bakterii ryzosferowych w biodegradacji PLA i PET, 2017-2019.

Dokonane w ostatnich latach wdrożenia (ponad 50) obejmują głównie nowe maszyny i urządzenia, ale również technologie wytłaczania. Na innowacyjne rozwiązania Instytut otrzymał ponad 100 patentów i wzorów użytkowych. Tylko w latach 2017-2020 powstało 40 publikacji z zakresu tworzyw biodegradowalnych dotyczących opracowania nowych materiałów zawierających naturalne dodatki, recyklingu, materiałów okso-biodegradowalnych i biodegradacji. W 2019 roku wdrożono innowacyjny zespół głowicy wytłaczarskiej do formowania profilu z kompozytu na bazie PLA oraz urządzenie do zagęszczania czystych odpadów folii. Ponadto otrzymano 4 patenty dotyczące wytwarzania elastycznego biotworzywa spienionego, dwóch biodegradowalnych nośników o działaniu insektycydalnym, wytwarzania biodegradowalnej folii porowanej. O wysokich kompetencjach prowadzonych prac świadczy spośród wielu nagroda PKN „Kompas Normalizacji`2020 przyznana w dowód uznania dla osiągnięć w zakresie wspierania normalizacji, w tym: wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz polskiej normalizacji, promocję systemu normalizacji dobrowolnej, liczący się wkład w propagowanie wśród społeczeństwa postawy pronormalizacyjnej, a także wyjątkową aktywność w procesie opracowywania norm.

Instytut posiada 4 laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. W Jednostce wdrożono także system zarządzania jakością ISO 9001.

Instytut zgodnie z zapisami statutowymi ściśle współpracuje z przemysłem, chociażby przez członkostwo w Stowarzyszeniu Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Stowarzyszeniu  EKOGUMA czy Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Ponadregionalnym Centrum Naukowo-Przemysłowym POLITEGRA. Do szerokiego grona klientów Jednostki należą zakłady technologii i  przetwórstwa tworzyw polimerowych i gumy, przemysłu lakierniczego, podmioty działające w budownictwie, transporcie, ochronie środowiska, służbach wojskowych, medycynie i służbie zdrowia.

 


 

Laboratorium Badawcze „Polimer”

Laboratorium Badawcze „Polimer”, w którym realizowane są prace w ramach projektu posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań tworzyw sztucznych i oprócz laboratorium badań fizyko-mechanicznych i identyfikacji, posiada m. in. laboratorium mikrobiologiczne spełniające krajowe wymogi do pracy z mikroorganizmami 2 kategorii zagrożenia czynnikiem biologicznym.

O specyfice pracy naszego Laboratorium świadczy nasza oferta, z którą można się zapoznać tutaj.